Edustus
 

Edustuskelpoisuus  

Edustuskelpoinen on STUL:n jäsenyhdistyksen tanssiurheilija, joka täyttää SLU:n ja STUL:n sekä IDSF:n tai WRRC:n kilpailusääntöjen ehdot.


Seuran edustus  

Tanssiurheilija voi kuulua useampaan seuraan, mutta tanssiurheilukilpailuissa kilpailijat voivat edustaa vain yhtä seuraa kussakin tanssilajissa. Vakio- ja latinalaistanssien lajiryhmään kuuluvat lajit käsitellään edustuskysymyksessä yhtenä tanssilajina.


Edustusseuran vaihto ja muutokset kilpailijakortistoon  

Seurasiirrot vahvistaa aina liittohallitus.

Kun tanssiurheilija haluaa vaihtaa edustusseuraansa, tulee tanssiurheilijan tehdä siitä kirjallinen ilmoitus edustamalleen seuralle.

Tanssiurheilija edustaa vanhaa seuraansa seurojen keskenään sopimaan tai liittohallituksen vahvistamaan siirtopäivään saakka, joka on korkeintaan kuusi kuukautta anomuspäivästä.

Liittohallitus voi vaatimuksesta velvoittaa vastaanottavan seuran maksamaan luovuttavalle seuralle kohtuulliseksi katsottavan summan seuransiirtomaksuna. Maksun edellytyksenä on, että luovuttava seura on maksanut ko. tanssiurheilijan erikoisvalmennuksesta, koulutuksesta, kilpailumatkoista tai muusta vastaavasta syntyneitä menoeriä.

Menoeristä tulee olla tanssiurheilijan ja luovuttavan seuran välillä kirjallinen, kummankin osapuolen allekirjoittama sopimus, ennen kuin ne voivat olla esteenä seurasiirrolle.

Edellytys edustusoikeuden siirtymiselle on jäsenvelvoitteiden suorittaminen kuluvalta vuodelta entiselle seuralle.

Jos seura lopettaa toimintansa kokonaan tai sen tanssiurheilumuodon osalta, jota tanssiurheilija on edustanut, on tanssiurheilijalla oikeus siirtyä heti edustamaan uutta seuraa.
 
Seuran tulee ilmoittaa uudet kilpailijat sekä edustusseuran, parien tai ryhmien muutokset STUL:n toimistoon kilpailijakortiston päivitystä varten vähintään kahta viikkoa ennen ko. kil-pailijoiden seuraavaa aiottua kilpailua. Ilmoituksessa tulee ilmetä kilpailijan, parin osapuolten tai ryhmän jäsenten nimet ja syntymäajat.


Kansainväliset edustukset  

Kansainvälisiin tanssiurheilukilpailuihin osallistuttaessa on noudatettava IDSF:n ja WRRC:n kilpailusääntöjä sekä huomioitava sääntöjen kohdan 7.1 määräykset osallistumisoikeudesta.

Edustusparit kansainvälisiin arvokilpailuihin valitaan kullakin valintahetkellä voimassa olevan rankinglistan mukaan. Valintahetki on kyseessä olevan kilpailun viimeinen kilpailukutsun mukainen ilmoittautumispäivä. Rock’n’swing-tansseissa liittohallitus voi tarvittaessa käyttää harkintaa edustuspareja valitessaan.

Liitto lähettää kilpailijat kustannuksellaan IDSF:n ja WRRC:n kansainvälisiin arvokilpailuihin talousarvion ja toimintasuunnitelman mukaisesti. Kilpailijat lähetetään vain, mikäli kilpailumaan olosuhteet ovat turvalliset.

Seura voi omalla kustannuksellaan lähettää kilpailijansa tai kilpailijat voivat omalla kustannuksellaan osallistua muihin kansainvälisiin tanssiurheilukilpailuihin.

Jos pari osallistuu ulkomaiseen arvokilpailuun liiton lähettämänä, on sen kahden viikon ku-luessa kilpailusta tehtävä lyhyt selonteko liittohallitukselle kilpailusta ja omasta sijoitukses-taan. Tieto omasta ja muiden suomalaisten menestymisestä näissä ja muissa ulkomaisissa kilpailuissa on lähetettävä liiton tiedottajalle viivytyksettä jo kilpailupaikalta.

Kansainvälisissä arvokilpailuissa sekä maaotteluissa suomalaiset kilpailijat edustavat Suomea. Maajoukkueparit edustavat kilpailu- ja harjoittelumatkoillaan Suomea. Muissa kansainvälisissä tanssiurheilukilpailuissa kilpailijat voivat edustaa maanosaa, alueellista maanosaa, maata, paikkakuntaa tai seuraansa.

Liiton jäsenyhdistyksen tanssiurheilijat eivät voi tanssiurheilijana edustaa mitään yritystä, tanssikoulua tai ammatillista tanssiyhdistystä.

 

lähde: Otteita STUL kilpailusäännöistä