Osallistuminen
 

Kilpailuihin osallistuminen - yleistä 

Liiton tai sen jäsenseurojen järjestämiin tai liiton luvalla muiden järjestämiin kilpailuihin ovat oikeutettuja osallistumaan ainoastaan liiton jäsenseurojen jäsenet, joilla on voimassa oleva STUL:n kilpailulisenssi sekä ulkomaisten IDSF:n ja WRRC:n jäsenliittojen jäsenet. Jos kilpailu järjestetään yhteistyössä muun tahon kanssa, liittohallitus voi tapauskohtaisesti antaa muille luvan osallistua kilpailuun.

Ulkomaiset IDSF:n ja WRRC:n jäsenliittojen kilpailijat saavat osallistua Suomessa järjestettäviin kansainvälisiin, GP- ja valtakunnallisiin kilpailuihin, mutta alue- ja seurakilpailuihin vain kilpailunjärjestäjän anomuksesta liittohallituksen luvalla.

Kilpailijat saavat osallistua vain STUL:n, IDSF:n ja WRRC:n ja näiden jäsenliittojen myöntämiin tai hyväksymiin kilpailuihin ja muihin liittohallituksen erikseen hyväksymiin kilpailuihin näiden sääntöjen määrittelemissä lajeissa.

Edellytyksenä kilpailuihin osallistumiseen on kohdan 1.7 mukaisten antidoping-säännöstöjen noudattaminen.

Kilpailijat, parit tai ryhmät tulee rekisteröidä liiton kilpailijakortistoon kohdan 3.3 mukaisesti ennen kuin he voivat osallistua liiton kilpailuluvalla järjestettäviin kilpailuihin.

Tanssiurheiluparin osapuolten on oltava eri sukupuolta.

Tanssiurheilupari voi osallistua vain yhteen ikäsarjaan samassa kilpailussa samassa lajissa, ellei näistä säännöistä muuta johdu.

Vakio- ja latinalaistanssit 

Kansallisten vakio- ja latinalaistanssien amatöörikilpailujen osanottoon ovat oikeutettuja ainoastaan amatööritanssijat.

Kansalliset tanssiurheilukilpailut vakio- ja latinalaistansseissa ammattilaisten ja amatöörien kesken on kielletty.

Pari voi kilpailla vain omassa taitoluokassaan, avoimessa taitoluokassa tai yhdistetyssä taitoluokassa, johon oma taitoluokka kuuluu. Muutoin kilpaileminen alemmassa tai ylemmässä taitoluokassa on kielletty.

Seura-, alue- ja valtakunnallisissa kilpailuissa parit lapsista nuorisoon voivat osallistua yhtä ylempään ikäsarjaan, mikäli kilpailussa ei ole heille oman taitoluokan mukaista ikäsarjaa kyseisessä lajissa. 

Seniori 1-, seniori 2- ja seniori 3 -ikäsarjojen parit voivat osallistua järjestyksessä alempiin seniori-ikäsarjoihin tai edelleen yleiseen ikäsarjaan, mikäli kilpailussa ei ole heille oman tai-toluokan mukaista ikäsarjaa kyseisessä lajissa.
 
Parin on ylempään ikäsarjaan ilmoittautuessaan mainittava erikseen ikäsarjansa.

Ikäkausimestaruuskilpailussa voidaan käyttää rising star -menettelyä ikäsarjoissa juniori 2, nuoriso, yleinen ja seniori 1, jolloin toimintasuunnitelmassa määritelty määrä pareja rankinglistan kärjestä ei voi osallistua kilpailuun. Rankinglista huomioidaan kilpailupäivän tilanteen mukaan.

Suomessa järjestettäviin SM-, GP- tai kansainvälisiin arvokilpailuihin osallistuva pari ei saa ottaa valmennusta ko. kilpailuun nimetyltä ulkomaiselta tuomarilta kilpailua edeltävän viikon aikana. Määräys ei koske Suomessa pysyvästi asuvia ja valmentavia tuomareita.


SM-kilpailut

Suomen mestaruuden voi saada vain pari, josta vähintään toinen osapuoli on Suomen kansa-lainen.

SM-kilpailuihin voi osallistua pari, jonka molemmat osapuolet ovat jonkin STUL:n jäsen-seuran jäseniä, edustavat tätä seuraa ja:
– vähintään toinen osapuoli on Suomen kansalainen tai
– molemmilla osapuolilla on ulkomaalaislain nojalla pysyvä oleskelulupa Suomessa, tällai-nen pari ei voittaessaan kuitenkaan voi saada Suomen mestaruutta.
 
Vakio- ja latinalaistanssien SM-kilpailut järjestetään vuosittain championluokalle sekä ikä-sarjoille juniori 2, nuoriso ja seniori 1 sekä ikäkausimestaruuskilpailujen yhteydessä ikäsar-joille seniori 2 ja seniori 3.

10-tanssin SM-kilpailu järjestetään vuosittain championluokalle sekä ikäsarjoille juniori 1, juniori 2, nuoriso ja seniori 1.

Vakio-, latinalais- ja 10-tanssin SM-kilpailutapahtumassa seniori 2- ja 3-ikäsarjan pareilla on oikeus osallistua seniori 1-ikäsarjaan.

Lisäksi voidaan järjestää seurajoukkueiden SM-kilpailut.


GP-kilpailut 

GP-kilpailut järjestetään championluokalle sekä ikäsarjoille juniori 2, nuoriso ja seniori 1.

Juniori 1-ikäsarjan pareilla on oikeus osallistua juniori 2-ikäsarjaan.

Juniori 2- ja nuoriso-ikäsarjojen pareilla on oikeus osallistua yhtä ylempään ikäsarjaan, vain jos kilpailussa ei ole omaa ikäsarjaa kyseisessä lajissa. Nuoriso-ikäsarjan pareilla on kuitenkin oikeus osallistua oman ikäsarjansa lisäksi championluokkaan liittohallituksen päätöksellä.

Seniori 2- ja 3-ikäsarjojen pareilla on vaihtoehtoinen osallistumisoikeus seniori 1-ikäsarjan GP-luokkaan, vaikka kilpailussa olisi oman ikäsarjan pistekilpailu.
 

Vakio- ja latinalaistanssien joukkuekilpailut 

Aikuisten joukkueen osanottajat

Aikuisten seurajoukkue koostuu vähintään viidestä ja enintään kymmenestä saman seuran nuoriso-, yleisen tai seniori-ikäsarjan parista.

Juniorijoukkueen osanottajat 

Juniorien seurajoukkue koostuu vähintään neljästä ja enintään kahdeksasta saman seuran pa-rista. Joukkue voi muodostua myös kahden eri seuran pareista ja tällöin joukkueella on olta-va yhteinen nimi. Jos seurat ovat muodostaneet yhdistetyn joukkueen, eivät seurojen muut pa-rit voi enää osallistua muiden seurojen joukkueisiin.

Lapsijoukkueen osanottajat   

Lasten seurajoukkue voi koostua vähintään kolmesta ja enintään kuudesta saman seuran pa-rista. Jos seuralla on oma joukkue, voivat seuran jäljellä olevat parit muodostaa kahden seu-ran välisen yhdistetyn joukkueen. Jos seuran omaa joukkuetta ei pystytä muodostamaan, voivat parit muodostaa kahden seuran välisen yhteisen joukkueen. Yhdistetyllä joukkueella on oltava yhteinen nimi.

Joukkueiden täydentäminen  

Parin loukkaannuttua, sairastuttua tai muun pätevän esteen sattuessa (todistus esteestä) voidaan joukkueita täydentää seuraavasti:

1. Aikuisten joukkue:
a) omasta seurasta nuoriso-, yleisen-, tai senioriluokan pari
b) juniori 2 -sarjan pari, joka otetaan lainaksi omasta juniorijoukkueesta
c) jos kohtien a ja b mukaisesti ei löydy paria niin joukkueessa jäljellä olevista pareista, jotka hallitsevat kyseisen tanssin, arvotaan pari joka tanssii puuttuvan/puuttuvat tanssit
2. Lasten ja juniorien joukkueet:
a) oma seurajoukkue, täydennys omasta seurasta
b) yhdistetty seurajoukkue, täydennys jommasta kummasta seurasta
c) jäljellä olevista pareista arvotaan pari, joka tanssii puuttuvat tanssit

Joukkueiden täydentämisen ja osallistumisen ratkaisee kilpailunjohtaja.

Joukkueiden tanssit 

Aikuisten tansseissa viiden parin joukkueessa jokainen pari tanssii yhden vakiotanssin ja yh-den latinalaistanssin. Kymmenen parin joukkueessa kukin pari tanssii vain yhden tanssin. Joukkueen kokoonpanon ollessa tältä väliltä, tanssivat jotkut parit yhden tanssin ja jotkut kaksi. Juniori- ja lapsijoukkueen tansseissa noudatetaan suhteessa edellä olevan mukaista parien ja tanssien määrän sääntöä.

 

lähde: Otteita STUL kilpailusäännöistä. Huom! tekstistä on poistettu Rock’n’swing-tansseja käsittelevä osuus