Arvosteluperusteet

 

 1) tahti ja perusrytmi
 2) liikeradat
 3) vartalolinjat
 4) jalkatekniikka
 5) tanssillisuus
 6) tanssin luonteen tulkinta
 7) koreografia

Tahti ja perusrytmi ovat jokaisessa tanssissa tärkein arvosteluperuste. Pari, joka toistuvasti jonkin tanssin aikana tekee virheitä tahdin ja perusrytmin suhteen, sijoitetaan ko. arvostelussa viimeiseksi.

Arvosteluperusteet 2 - 4 on lueteltu tärkeysjärjestyksessä. Järjestyksessä edeltävän arvosteluperusteen suhteen tapahtuvat virheet ovat ratkaisevampia kuin yhtä selvästi näkyvät virheet jäljempänä mainitun perusteen suhteen. Erikoisen näkyvät virheet esimerkiksi jalkatekniikassa heikentävät kuitenkin esityksen arvoa enemmän kuin vähäiset virheet liikeradoissa.
 
Perussäännöt  

Kilpailuparin arvostelu alkaa hetkestä, jolloin pari aloittaa ensimmäisen tanssiliikkeensä ja loppuu merkkiin erän päättymisestä. Tuomarin on huomioitava arvostelussaan koko kilpailuesitys, ja mikäli tarpeellista, muutettava arvosteluaan esityksen aikana.

Arvostelutuomari ei ole velvollinen perustelemaan antamiaan sijoituksia.

Arvostelutuomari ei saa kilpailun tai kilpailutauon aikana keskustella osanottajista tai heidän suorituksistaan.

Selvennys arvosteluperusteisiin  

Tahti ja perusrytmi    

Arvostelutuomarin on todettava suorittaako pari liikkeensä musiikin tahdissa ja asianomaisen tanssin perusrytmiä noudattaen.

Musiikin tahdissa tanssiminen tarkoittaa askelten suorittamisen osalta painonsiirtojen tapahtumista tarkalleen samanaikaisesti musiikin perustahdinosia vastaavien iskukohtien kanssa. Tämä koskee lähinnä vain aika-arvostaan vähintään yhden perustahdinosan kestoisia askelia sekä puolen perustahdinosan kestoisista peräkkäisistä askelista joka toista askelta. Askeleen kestolla tarkoitetaan tällöin aikaa, jonka paino viipyy askeleen suorittaneen jalan varassa (tämä koskee vain tavallisia painonsiirtoaskelia).

Muita liikkeitä ei ole määrittelyssä huomioitu, koska niiden voidaan olettaa noudattavan musiikin rytmiä, mikäli askeleet niin tekevät. Mikäli tämä tapahtuu hetkeä ennen kulloinkin kysymyksessä olevaa iskukohtaa tai sen jälkeen, ei askelta ole suoritettu tarkassa tahdissa.

Perusrytmin noudattamisella tarkoitetaan kyseisen tanssin perusliikejärjestelmään kuuluvien askelten suorittamista oikealla tahdinosalla ja niin että ne ovat aika-arvoltaan oikean kestoisia (esim. Slow ja Quick) ja kestoltaan oikeassa suhteessa keskenään.

Jos on useampi pari, jotka eivät tanssi tahdissa eivätkä perusrytmissä, määräytyy heidän keskinäinen paremmuutensa arvosteluperusteiden 2-4 mukaan.

Ne parit, jotka eivät ole tehneet virheitä tahdin tai perusrytmin suhteen, asetetaan arvostelussa aina kyseisten parien edelle.

Liikeradat   

Arvostelutuomarin on todettava vastaavatko parin suorittamat liikkeet kyseessä olevan tanssin suoritustekniikkaan kuuluvia liikeratoja. Tämä koskee sekä yksityisten liikkeiden suoritusta että liikesarjojen kokonaisrakennetta.

Liikeradoilla tarkoitetaan vartalon eri osien liikkuessaan noudattamia ratoja.

Liikeratoihin sisältyvät eteneminen, kaartaminen, kääntyminen, nousu ja lasku sekä näissä ilmenevät suunnan ja nopeuden muutokset. Nämä koskevat paitsi vartalon kokonaissijainnin, myös vartalon eri osien keskinäisen asennon muutoksia, lukuun ottamatta jalkatekniikkaan sisältyviä jalkaterän liikkeitä.

Liikeratoihin sisällytetään myös latinalaistansseihin kuuluvat lantion liikkeet.

Lisäksi arvostelutuomarin on huomioitava liikkeiden vauhti, luisto, varmuus ja joustavuus sekä tasapainon hallinta.

Vartalolinjat    

Vartalolinjoilla tarkoitetaan tanssiparin kokonaiskuvaa liikkeiden suorituksen kaikissa vaiheissa sekä liikkumattomissa asennoissa.

Arvosteltavia osatekijöitä ovat:
a) käsien linjat
b) selkälinjat
c) hartialinjat
d) lantiolinjat
e) jalkojen linjat
f) pään asennot
g) vartalon oikea ja vasen sivulinja

Jalkatekniikka    

Arvostelutuomarin on huomioitava kantapään ja jalkaterän oikean jalkatekniikan mukainen käyttö, jalkaterien asennot ja yhteen viennit sekä jalkaterien liikkeiden hallinta.

 

lähde: STUL kilpailusäännöt